User Tools

Site Tools


5534--6141-durda-la-gi

6141 Durda (1992 YC3) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

5534--6141-durda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)