User Tools

Site Tools


5568--6204-mackenzie-la-gi

MacKenzie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6204
Đặt tên theo Norman MacKenzie
Tên thay thế 1981 JB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9435057
Viễn điểm quỹ đạo 2.4511803
Độ lệch tâm 0.1155201
Chu kỳ quỹ đạo 1189.7212447
Độ bất thường trung bình 92.71787
Độ nghiêng quỹ đạo 5.15637
Kinh độ của điểm nút lên 54.23807
Acgumen của cận điểm 187.88801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

6204 MacKenzie (1981 JB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1981 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6204 MacKenzie
5568--6204-mackenzie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)