User Tools

Site Tools


5601--6992-minano-machi-la-gi

6992 Minano-machi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1906.7567355 ngày (5.22 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
5601--6992-minano-machi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)