User Tools

Site Tools


5610--6600-qwerty-la-gi

6600 Qwerty là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1237.2116562 ngày (3.39 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1988. It là một large c-type asteroid

Tênd after QWERTY.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5610--6600-qwerty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)