User Tools

Site Tools


5611--6734-benzenberg-la-gi

6734 Benzenberg là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1891.1838054 ngày (5.18 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5611--6734-benzenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)