User Tools

Site Tools


5620--6148-ignazg-nther-la-gi

6148 Ignazgünther là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1254.3208304 ngày (3.43 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
5620--6148-ignazg-nther-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)