User Tools

Site Tools


5624--6602-gilclark-la-gi

6602 Gilclark (1989 EC) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1989 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

5624--6602-gilclark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)