User Tools

Site Tools


5631--7472-kumakiri-la-gi

7472 Kumakiri là một thiên thạch vành đai chính, được phát hiện vào tháng 2 năm 1992 bởi Makio Akiyama và Toshimasa Furuta.

5631--7472-kumakiri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)