User Tools

Site Tools


5642--7072-beijingdaxue-la-gi

7072 Beijingdaxue (1996 CB8) là một tiểu hành tinh vành đai chính đặt theo trên của Đại học Bắc Kinh (Beijing daxue).

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 2 năm 1996 từ Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong, Trung Quốc.

Tên này kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Bắc Kinh (Hanyu Pinyin: Běijīng Dàxué), một trong những trường lâu đời và tiên phong của Trung Quốc.

  • JPL Near Earth Object Program Orbit Simulation (Java applet)
5642--7072-beijingdaxue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)