User Tools

Site Tools


5676--7332-ponrepo-la-gi

Ponrepo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7332
Tên thay thế 1986 XJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0720192
Viễn điểm quỹ đạo 2.3673220
Độ lệch tâm 0.0665195
Chu kỳ quỹ đạo 1207.9006770
Độ bất thường trung bình 85.41027
Độ nghiêng quỹ đạo 5.72485
Kinh độ của điểm nút lên 228.26304
Acgumen của cận điểm 295.00272
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

7332 Ponrepo (1986 XJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1986 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7332 Ponrepo
5676--7332-ponrepo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)