User Tools

Site Tools


5711--6489-golevka-la-gi

6489 Golevka
Khám phá
Khám phá bởi Eleanor F. Helin
Ngày khám phá May 10, 1991
Tên chỉ định
Tên thay thế 1991 JX
Danh mục tiểu hành tinh Alinda, Apollo,
Mars-crosser
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên July 14, 2004 (JD 2453200.5)
Viễn điểm quỹ đạo 4.009 AU (599.766 Gm)
Cận điểm quỹ đạo 0.986 AU (147.552 Gm)
Bán trục lớn 2.498 AU (373.659 Gm)
Độ lệch tâm 0.605
Chu kỳ quỹ đạo 3.95 a (1441.860 d)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 16.980 km/s
Độ bất thường trung bình 97.918°
Độ nghiêng quỹ đạo 2.277°
Kinh độ của điểm nút lên 210.952°
Acgumen của cận điểm 66.832°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 0.53 km
Khối lượng 2.10×1011 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.7 g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0002 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 0.0003 km/s
Chu kỳ tự quay 0.2511 d 1
Suất phản chiếu 0.10
Nhiệt độ ~176 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 19.2

6489 Golevka là một tiểu hành tinh Apollo, tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa và tiểu hành tinh Alinda được phát hiện năm 1991 bởi Eleanor F. Helin.

  • Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris
  • Intercontinental Bistatic Radar Observations of 6489 Golevka (1991 JX)
5711--6489-golevka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)