User Tools

Site Tools


5722---166609-2002-rf232-la-gi

(166609)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 2002
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 166609
Tên thay thế 2002 RF232
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8216940
Viễn điểm quỹ đạo 3.2707952
Độ lệch tâm 0.0737139
Chu kỳ quỹ đạo 1941.9837742
Độ bất thường trung bình 7,11505
Độ nghiêng quỹ đạo 9,97254
Kinh độ của điểm nút lên 158,46469
Acgumen của cận điểm 242,00500
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15,8


166609 (2002 RF232) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 2002 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 166609
5722---166609-2002-rf232-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)