User Tools

Site Tools


5727--6493-cathybennett-la-gi

6493 Cathybennett (1992 CA) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1992 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

5727--6493-cathybennett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)