User Tools

Site Tools


5732--7079-baghdad-la-gi

7079 Baghdad (1986 RR) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 05 tháng 09 năm 1986 bởi E. W. Elst và V. Ivanova tại Smolyan.

5732--7079-baghdad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)