User Tools

Site Tools


5752---170027-2002-vh5-la-gi

(170027)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 2002
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 170027
Tên thay thế 2002 VH5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8421770
Viễn điểm quỹ đạo 3.0506272
Độ lệch tâm 0.0353737
Chu kỳ quỹ đạo 1847.2957591
Độ bất thường trung bình 317,57016
Độ nghiêng quỹ đạo 3,41591
Kinh độ của điểm nút lên 212,97481
Acgumen của cận điểm 311,12011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15,8


170027 (2002 VH5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 170027
5752---170027-2002-vh5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)