User Tools

Site Tools


5804--6224-el-goresy-la-gi

El Goresy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6224
Tên thay thế 1981 EK8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0322241
Viễn điểm quỹ đạo 2.6969305
Độ lệch tâm 0.1405550
Chu kỳ quỹ đạo 1328.0937085
Độ bất thường trung bình 84.95392
Độ nghiêng quỹ đạo 5.38010
Kinh độ của điểm nút lên 283.06951
Acgumen của cận điểm 354.13637
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

6224 El Goresy (1981 EK8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6224 El Goresy
5804--6224-el-goresy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)