User Tools

Site Tools


5833---149450-2003-ce14-la-gi

(149450)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 149450
Tên thay thế 2003 CE14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4876516
Viễn điểm quỹ đạo 2.6908966
Độ lệch tâm 0.0392475
Chu kỳ quỹ đạo 1521.8276372
Độ bất thường trung bình 331,02031
Độ nghiêng quỹ đạo 5,99506
Kinh độ của điểm nút lên 293,04090
Acgumen của cận điểm 20,43020
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16,2

149450 (2003 CE14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2003 CE14
5833---149450-2003-ce14-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)