User Tools

Site Tools


5836--6163-reimers-la-gi

6163 Reimers (1977 FT) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1977 bởi H.-E. Schuster ở La Silla.

5836--6163-reimers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)