User Tools

Site Tools


5837--6226-paulwarren-la-gi

Paulwarren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6226
Tên thay thế 1981 EY18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9181566
Viễn điểm quỹ đạo 2.5006646
Độ lệch tâm 0.1318243
Chu kỳ quỹ đạo 1199.5354199
Độ bất thường trung bình 188.41514
Độ nghiêng quỹ đạo 2.17527
Kinh độ của điểm nút lên 279.31215
Acgumen của cận điểm 151.18189
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

6226 Paulwarren (1981 EY18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6226 Paulwarren
5837--6226-paulwarren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)