User Tools

Site Tools


5851--6036-weinberg-la-gi

Weinberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6036
Đặt tên theo Steven Weinberg
Tên thay thế 1988 CV3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2035032
Viễn điểm quỹ đạo 3.3099110
Độ lệch tâm 0.2006756
Chu kỳ quỹ đạo 1671.8001768
Độ bất thường trung bình 318.91344
Độ nghiêng quỹ đạo 13.84759
Kinh độ của điểm nút lên 189.63377
Acgumen của cận điểm 150.18483
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

6036 Weinberg (1988 CV3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6036 Weinberg
5851--6036-weinberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)