User Tools

Site Tools


5870--6506-klausheide-la-gi

Klausheide
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6506
Tên thay thế 1978 EN10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2489511
Viễn điểm quỹ đạo 2.4929009
Độ lệch tâm 0.0514461
Chu kỳ quỹ đạo 1333.4459848
Độ bất thường trung bình 55.04157
Độ nghiêng quỹ đạo 6.39594
Kinh độ của điểm nút lên 350.55709
Acgumen của cận điểm 230.80938
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6506 Klausheide (1978 EN10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1978 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6506 Klausheide
5870--6506-klausheide-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)