User Tools

Site Tools


5898--6231-hundertwasser-la-gi

Hundertwasser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6231
Đặt tên theo Friedensreich Hundertwasser
Tên thay thế 1985 FH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1288889
Viễn điểm quỹ đạo 2.8204053
Độ lệch tâm 0.1397202
Chu kỳ quỹ đạo 1421.8976504
Độ bất thường trung bình 319.98643
Độ nghiêng quỹ đạo 9.41249
Kinh độ của điểm nút lên 162.82363
Acgumen của cận điểm 32.75035
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6231 Hundertwasser (1985 FH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1985 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6231 Hundertwasser
5898--6231-hundertwasser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)