User Tools

Site Tools


5908--7358-oze-la-gi

7358 Oze (1995 YA3) là một thiện thạch Amor được phát hiện vào ngày 27 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi tại Oizumi.

5908--7358-oze-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)