User Tools

Site Tools


5911---180103-2003-fx6-la-gi

(180103)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 180103
Tên thay thế 2003 FX6
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6870022
Viễn điểm quỹ đạo 3.2566080
Độ lệch tâm 0.0958350
Chu kỳ quỹ đạo 1871.2375455
Độ bất thường trung bình 348.71495
Độ nghiêng quỹ đạo 13.02318
Kinh độ của điểm nút lên 61.02713
Acgumen của cận điểm 185.39865
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8


(180103) 2003 FX6 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 180103
5911---180103-2003-fx6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)