User Tools

Site Tools


5939--7497-guangcaishiye-la-gi

Guangcaishiye
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7497
Tên thay thế 1995 YY21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9930648
Viễn điểm quỹ đạo 2.9185318
Độ lệch tâm 0.1884249
Chu kỳ quỹ đạo 1405.6832241
Độ bất thường trung bình 102.00426
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95945
Kinh độ của điểm nút lên 10.28992
Acgumen của cận điểm 354.18446
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7497 Guangcaishiye (1995 YY21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1995 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7497 Guangcaishiye
5939--7497-guangcaishiye-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)