User Tools

Site Tools


5945--6170-levasseur-la-gi

6170 Levasseur (1981 GP) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1981 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

5945--6170-levasseur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)