User Tools

Site Tools


5964--6171-uttorp-la-gi

6171 Uttorp (tên chỉ định: 1981 UT) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Laurence G. Taff ở Socorro, New Mexico, ngày 16 tháng 10 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6171 Uttorp
5964--6171-uttorp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)