User Tools

Site Tools


5981--6172-prokofeana-la-gi

6172 Prokofeana (1982 TX) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina tại Nauchnyj.

5981--6172-prokofeana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)