User Tools

Site Tools


6004--6897-tabei-la-gi

Tabei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6897
Đặt tên theo Junko Tabei
Tên thay thế 1987 VQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9715227
Viễn điểm quỹ đạo 2.7966271
Độ lệch tâm 0.1730450
Chu kỳ quỹ đạo 1344.5540854
Độ bất thường trung bình 173.09703
Độ nghiêng quỹ đạo 1.61409
Kinh độ của điểm nút lên 191.26978
Acgumen của cận điểm 261.96812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

6897 Tabei (1987 VQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1987 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6897 Tabei
6004--6897-tabei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)