User Tools

Site Tools


6015--6239-minos-la-gi

Minos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker và Eugene Merle Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6239
Đặt tên theo Minos
Tên thay thế 1989 QF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo .6763792544603801
Viễn điểm quỹ đạo 1.627534056338741
Độ lệch tâm .4128431384201904
Chu kỳ quỹ đạo 451.5986491905787
Độ bất thường trung bình 118.5028022880731
Độ nghiêng quỹ đạo 3.944054047823388
Kinh độ của điểm nút lên 344.6985021826462
Acgumen của cận điểm 239.6232960511537
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.9

6239 Minos (1989 QF) là một tiểu hành tinh Apollo and classified as a PHA được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1989 bởi Carolyn S. Shoemaker và Eugene Merle Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser on 6239 Minos
6015--6239-minos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)