User Tools

Site Tools


6033--6383-tokushima-la-gi

Tokushima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Iwamoto và T. Furuta
Nơi khám phá Tokushima
Ngày khám phá 12 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6383
Tên thay thế 1988 XU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8123720
Viễn điểm quỹ đạo 3.1768082
Độ lệch tâm 0.0608491
Chu kỳ quỹ đạo 1892.7990144
Độ bất thường trung bình 95.36372
Độ nghiêng quỹ đạo 11.14612
Kinh độ của điểm nút lên 84.62929
Acgumen của cận điểm 167.27015
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

6383 Tokushima (1988 XU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1988 bởi M. Iwamoto và T. Furuta ở Tokushima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6383 Tokushima
6033--6383-tokushima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)