User Tools

Site Tools


6035--6637-inoue-la-gi

Inoue
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate, K., Watanabe, K.
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6637
Tên thay thế 1988 XZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2778512
Viễn điểm quỹ đạo 2.5327836
Độ lệch tâm 0.0529935
Chu kỳ quỹ đạo 1362.5643249
Độ bất thường trung bình 44.62420
Độ nghiêng quỹ đạo 4.68026
Kinh độ của điểm nút lên 251.04762
Acgumen của cận điểm 219.85508
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6637 Inoue (1988 XZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1988 bởi Endate, K., Watanabe, K. ở Kitami.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6637 Inoue
6035--6637-inoue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)