User Tools

Site Tools


6047--6176-horrigan-la-gi

Horrigan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Vavrova
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6176
Tên thay thế 1985 BH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9051802
Viễn điểm quỹ đạo 2.6003236
Độ lệch tâm 0.1542876
Chu kỳ quỹ đạo 1235.0043457
Độ bất thường trung bình 54.16294
Độ nghiêng quỹ đạo 5.66569
Kinh độ của điểm nút lên 111.61678
Acgumen của cận điểm 262.10207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6176 Horrigan (1985 BH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1985 bởi Z. Vavrova ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6176 Horrigan
6047--6176-horrigan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)