User Tools

Site Tools


6051--6639-marchis-la-gi

Marchis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6639
Đặt tên theo Franck Marchis
Tên thay thế 1989 SO8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7411145
Viễn điểm quỹ đạo 3.5899699
Độ lệch tâm 0.1340774
Chu kỳ quỹ đạo 2057.1720102
Độ bất thường trung bình 167.21288
Độ nghiêng quỹ đạo 2.53748
Kinh độ của điểm nút lên 69.55327
Acgumen của cận điểm 213.34939
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6639 Marchis (1989 SO8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1989 bởi H. Debehogne ở La Silla.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6639 Marchis
6051--6639-marchis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)