User Tools

Site Tools


6052--6765-fibonacci-la-gi

Fibonacci
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Brožek
Nơi khám phá Kleť
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6765
Đặt tên theo Fibonacci
Tên thay thế 1982 BQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9493160
Viễn điểm quỹ đạo 2.6496150
Độ lệch tâm 0.1522743
Chu kỳ quỹ đạo 1273.6168362
Độ bất thường trung bình 228.98390
Độ nghiêng quỹ đạo 4.08326
Kinh độ của điểm nút lên 142.35257
Acgumen của cận điểm 296.81743
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6765 Fibonacci (1982 BQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1982 bởi Ladislav Brožek ở Đài thiên văn Kleť.

NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6765 Fibonacci

6052--6765-fibonacci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)