User Tools

Site Tools


6053--6901-roybishop-la-gi

6901 Roybishop (1989 PA) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

6053--6901-roybishop-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)