User Tools

Site Tools


6063--6179-brett-la-gi

Brett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6179
Tên thay thế 1986 EN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9107340
Viễn điểm quỹ đạo 2.9494254
Độ lệch tâm 0.2137155
Chu kỳ quỹ đạo 1383.6593824
Độ bất thường trung bình 277.19738
Độ nghiêng quỹ đạo 23.28880
Kinh độ của điểm nút lên 155.45163
Acgumen của cận điểm 50.44659
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6179 Brett (1986 EN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1986 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6179 Brett
6063--6179-brett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)