User Tools

Site Tools


6073--7231-porco-la-gi

7231 Porco là một tiểu hành tinh đặt tên theo tên của Carolyn C. Porco. Nó được phát hiện bởi nhà thiên văn học Mỹ Edward L. G. Bowell.

6073--7231-porco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)