User Tools

Site Tools


6074--7368-haldancohn-la-gi

Haldancohn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Haldan Cohn
Nơi khám phá Đài thiên văn Goethe Link
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1966
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7368
Tên thay thế 1966 BB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9397219
Viễn điểm quỹ đạo 2.5497209
Độ lệch tâm 0.1358741
Chu kỳ quỹ đạo 1228.4064906
Độ bất thường trung bình 170.36448
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69839
Kinh độ của điểm nút lên 129.46772
Acgumen của cận điểm 37.39430
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7368 Haldancohn (1966 BB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1966 bởi Haldan Cohn ở Đài thiên văn Goethe Link.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7368 Haldancohn
6074--7368-haldancohn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)