User Tools

Site Tools


6082--6386-keithnoll-la-gi

6386 Keithnoll (1989 NK1) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 10 tháng 7 năm 1989 bởi H. E. Holt ở Palomar.

6082--6386-keithnoll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)