User Tools

Site Tools


6083--6641-bobross-la-gi

Bobross
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6641
Tên thay thế 1990 OK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2586988
Viễn điểm quỹ đạo 3.3025612
Độ lệch tâm 0.1877025
Chu kỳ quỹ đạo 1693.6092455
Độ bất thường trung bình 259.41389
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87775
Kinh độ của điểm nút lên 81.91847
Acgumen của cận điểm 293.28530
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6641 Bobross (1990 OK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 7 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6641 Bobross
6083--6641-bobross-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)