User Tools

Site Tools


6118--6906-johnmills-la-gi

Johnmills
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 19 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6906
Tên thay thế 1990 WC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9973760
Viễn điểm quỹ đạo 3.4818486
Độ lệch tâm 0.2709275
Chu kỳ quỹ đạo 1656.2736263
Độ bất thường trung bình 294.12244
Độ nghiêng quỹ đạo 10.44694
Kinh độ của điểm nút lên 68.23730
Acgumen của cận điểm 347.02781
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6906 Johnmills (1990 WC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 11 năm 1990 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6906 Johnmills
6118--6906-johnmills-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)