User Tools

Site Tools


6177---172460-2003-rt11-la-gi

(172460)
Khám phá
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 172460
Tên thay thế 2003 RT11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9457083
Viễn điểm quỹ đạo 2.6804241
Độ lệch tâm 0.1588186
Chu kỳ quỹ đạo 1284.9330923
Độ bất thường trung bình 101,19212
Độ nghiêng quỹ đạo 4,08764
Kinh độ của điểm nút lên 357,72983
Acgumen của cận điểm 84,36721
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 17,0


172460 (2003 RT11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 172460
6177---172460-2003-rt11-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)