User Tools

Site Tools


6181--6396-schleswig-la-gi

Schleswig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6396
Đặt tên theo Schleswig
Tên thay thế 1991 AO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1136129
Viễn điểm quỹ đạo 2.6724461
Độ lệch tâm 0.1167627
Chu kỳ quỹ đạo 1352.1364432
Độ bất thường trung bình 0.00194
Độ nghiêng quỹ đạo 7.28423
Kinh độ của điểm nút lên 89.26535
Acgumen của cận điểm 250.08343
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6396 Schleswig (1991 AO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6396 Schleswig
6181--6396-schleswig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)