User Tools

Site Tools


6184--6910-ikeguchi-la-gi

Ikeguchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo và O. Muramatsu
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6910
Tên thay thế 1991 FJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9349396
Viễn điểm quỹ đạo 3.1710758
Độ lệch tâm 0.0386727
Chu kỳ quỹ đạo 1948.4545021
Độ bất thường trung bình 39.11631
Độ nghiêng quỹ đạo 9.07166
Kinh độ của điểm nút lên 348.10956
Acgumen của cận điểm 234.79123
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

6910 Ikeguchi (1991 FJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1991 bởi S. Otomo và O. Muramatsu ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6910 Ikeguchi
6184--6910-ikeguchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)