User Tools

Site Tools


6220---191485-2003-to2-la-gi

(191485)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh (191485)
Tên thay thế 2003 TO2
Danh mục tiểu hành tinh Main-belt
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7393403
Viễn điểm quỹ đạo 3.3160763
Độ lệch tâm 0.0952430
Chu kỳ quỹ đạo 1924.2853578
Độ bất thường trung bình 322.62898
Độ nghiêng quỹ đạo 4.59623
Kinh độ của điểm nút lên 198.61649
Acgumen của cận điểm 224.74737
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.2


(191485) 2003 TO2 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • E2008R21, as to magnitude.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 191485 (2003 TO2).
6220---191485-2003-to2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)