User Tools

Site Tools


6221--c-v-la-gi

Cơ Vũ có thể là một trong những vua chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

  • Thành Thúc Vũ, tức Cơ Vũ (姬武): con thứ 6 của Chu Văn Vương, vị quân chủ đầu tiên của nước Thành.
  • Yên hầu Vũ, vị vua thứ 3 nước Yên
  • Tào Mục công,vị vua thứ 11 nước Tào, cai trị từ năm 759 TCN - 757 TCN

Về mặt chữ Hán, tên 2 vua viết khác nhau: tên Yên hầu Vũ viết là 舞, tên Tào Mục công viết là 武. Cả hai vị vua trên đều là dòng dõi Chu Văn Vương, trong đó Yên hầu Vũ thuộc thế hệ thứ 4 và Tào Mục công thuộc thế hệ thứ 8.

6221--c-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)