User Tools

Site Tools


6233--7244-villa-lobos-la-gi

7244 Villa-Lobos là một tiểu hành tinh vành đai chính with chu kỳ quỹ đạo là 1780.2932222 ngày (4.87 năm). Nó được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1991.

6233--7244-villa-lobos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)