User Tools

Site Tools


6241--6401-roentgen-la-gi

Roentgen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6401
Đặt tên theo Wilhelm Conrad Röntgen
Tên thay thế 1991 GB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3453897
Viễn điểm quỹ đạo 3.0112157
Độ lệch tâm 0.1243000
Chu kỳ quỹ đạo 1600.9874179
Độ bất thường trung bình 315.03893
Độ nghiêng quỹ đạo 13.47854
Kinh độ của điểm nút lên 136.47241
Acgumen của cận điểm 93.38245
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6401 Roentgen (1991 GB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1991 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6401 Roentgen
6241--6401-roentgen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)