User Tools

Site Tools


6243--6654-lule-la-gi

6654 Luleå là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2048.2104359 ngày (5.61 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
6243--6654-lule-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)